31.08.2015

Hodnotící pohovor

Cílem hodnotícího pohovoru je vyjasnění vzájemných očekávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Smyslem má být nastavení podmínek k profesnímu růstu, k možnostem správného využití zaměstnancova potenciálu, k poskytnutí zpětné vazby, k motivaci a v neposlední řadě k nastolení kolegiálních vztahů a loajality ve firmě.

 

Hodnotitel musí dobře znát pracovní zařazení zaměstnance, pravidla hodnocení a cíle stanovené na následující období. Měl by přijít na pohovor informovaný, tedy znát minulé hodnocení, jeho výstupy, možnosti pracovního a osobního rozvoje hodnoceného. Seznámit se s pracovní výkonností hodnoceného a s naplňováním stanovených cílů a úkolů. Zaměstnanci musí dát včas vědět, kdy a kde se pohovor uskuteční, kdo bude jeho účastníkem. Musí zajistit klid v kanceláři (bez telefonů), připravit si vlastní dokumenty a otázky plynoucí z minulého pohovoru. Je dobré, když bude počítat s možnými emocemi hodnoceného, tedy zajistit vodu, event. kávu,… Pohovor by měl probíhat v klidném, možno-li přátelském duchu, nejde o vytýkací rozhovor, ale o zhodnocení minulého a nastolení kroků k budoucímu.

 

Také hodnocený pracovník by se měl na rozhovor připravit. Je dobré zformulovat si, čeho v zaměstnání dosáhl, kam se posunul, co je pro něho důležité, jak vnímá vztahy na pracovišti a podobně.

 

Po vzájemných pozdravech a poděkování zaměstnanci, že přišel, přejdeme k úvodu. Tady vysvětlíme, proč jsme se sešli (často se jedná o opakovaná setkání po půl roce či roce). Bavíme se tak, jak jsme s uchazečem zvyklí, není nutné si vykat, když jsme si před tím tykali. V úvodu zhodnotíme práci v uplynulém období, vyzdvihneme pracovní úspěchy, nebo to, kam se osobně zaměstnanec posunul. Probíráme jednotlivé kroky, vždy necháme pracovníka sdělit vlastní názor a hodnocení, pak připojíme své. Vše probíhá v klidné atmosféře.

 

Při hodnocení máme dojít k následujícím krokům: je-li třeba, diplomaticky sdělit, co je třeba zlepšit a jaké k tomu my dáme podmínky

 

Je-li vše v pořádku, počítáme s dalšími úkoly pro pracovníky, díky nimž může svou práci posunout dál, event. získat vyšší pracovní pozici. Oceníme, pokud na sobě zapracoval (např. studiem jazyků, rozšířením kvalifikace apod.). Upozorníme ho na rezervy v jeho práci a na to, že odstraněním rezerv docela jistě získá …… (zaměstnavatel sám ví, zda odstraněním rezerv jen umožní pracovníkovi pokračovat, protože dosud za mnoho nestál, či zda ho tento krok posune v hierarchii firmy výš). Plán dalšího rozvoje má být sdělen srozumitelně, možno-li po jednotlivých krocích a má být nastoleno, zda firma umožní růst změněnými podmínkami, či zda může zaměstnanec očekávat vyšší mzdu.

 

Samozřejmě hovoříme obecně, bude tedy značný rozdíl ve vedení hodnotícího pohovoru mezi dělníkem a vyšším managementem, a to z hlediska nabídek, priorit, ale také náročnosti úkolů.

 

Cílů nemá být mnoho, ale musejí být realizovatelné. Motivujeme! Chválíme! Nabízíme další vzdělávání, další zařazení do týmů apod. Sumarizace nakonec. V dalším období se zaměříme na…….   Očekáváme Váš přínos zejména v …….

 

Děkuji, že jste přišel a těším se na příští setkání.